ප්රවර්ගය ස්ට්රෝබෙරි වර්ග

ස්ට්රෝබෙරි වර්ග සඳහා රෝපණ හා රැකවරණය පිළිබඳ රීති "උත්සවය"
ස්ට්රෝබෙරි වර්ග

ස්ට්රෝබෙරි වර්ග සඳහා රෝපණ හා රැකවරණය පිළිබඳ රීති "උත්සවය"

ස්ට්රෝබෙරි යනු බොහෝ ගෙවල්වල නිතරම වාසය කරන බොහෝ උද්යානකරුවන්ගේ ප්රියතම බෙරි වර්ගයකි. සියලු විවිධ වර්ග අතර, විශේෂ අවධානය ස්ට්රෝබෙරි "Festivalnaya" විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය, මෙම වර්ග පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත පරිදි සැකසිය හැක: ඵලදායී, ශීත-හඩි, මැද කන්නය හා රෝග වලට ප්රතිරෝධී වේ. ස්ට්රෝබෙරි පඳුරු බොහෝ රැලි සහිත දුගඳ කොළ සහිත කොළ සහිත විශාල, බලගතු, අර්ධ පැල්ලම්.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්ට්රෝබෙරි වර්ග

ස්ට්රෝබෙරි වර්ග සඳහා රෝපණ හා රැකවරණය පිළිබඳ රීති "උත්සවය"

ස්ට්රෝබෙරි යනු බොහෝ ගෙවල්වල නිතරම වාසය කරන බොහෝ උද්යානකරුවන්ගේ ප්රියතම බෙරි වර්ගයකි. සියලු විවිධ වර්ග අතර, විශේෂ අවධානය ස්ට්රෝබෙරි "Festivalnaya" විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය, මෙම වර්ග පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත පරිදි සැකසිය හැක: ඵලදායී, ශීත-හඩි, මැද කන්නය හා රෝග වලට ප්රතිරෝධී වේ. ස්ට්රෝබෙරි පඳුරු බොහෝ රැලි සහිත දුගඳ කොළ සහිත කොළ සහිත විශාල, බලගතු, අර්ධ පැල්ලම්.
තව දුරටත් කියවන්න