ප්රවර්ගය වට්ටෝරු

මිනිස් සෞඛ්‍යය සඳහා දෙහි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications
වට්ටෝරු

මිනිස් සෞඛ්‍යය සඳහා දෙහි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications

අපේ අක්ෂාංශ සඳහා ලෙන්ඩෙන් ඉතා සාමාන්යයෙන් ගසකි. එය අව්‍යාජ, අලංකාර වන අතර ඒ සමඟම එය විශාල සෙවනක් ලබා දෙයි, එම නිසා එය බොහෝ විට පොහොසත් වතු වල මං තීරු නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. උයන්පල්ලෙකු සඳහා, මෙම ගස සැබෑ තෑග්ගකි: වැටීමකදී, ඔබට කොළ ඉවතට ගැනීමට අවශ්‍ය නැත, එය කැපී පෙනෙන ලෙස කුණුවෙමින්, අවශ්‍ය කාබනික ද්‍රව්‍ය හා අංශු මාත්‍රවලින් පස පොහොසත් කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
වට්ටෝරු

මිනිස් සෞඛ්‍යය සඳහා දෙහි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications

අපේ අක්ෂාංශ සඳහා ලෙන්ඩෙන් ඉතා සාමාන්යයෙන් ගසකි. එය අව්‍යාජ, අලංකාර වන අතර ඒ සමඟම එය විශාල සෙවනක් ලබා දෙයි, එම නිසා එය බොහෝ විට පොහොසත් වතු වල මං තීරු නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. උයන්පල්ලෙකු සඳහා, මෙම ගස සැබෑ තෑග්ගකි: වැටීමකදී, ඔබට කොළ ඉවතට ගැනීමට අවශ්‍ය නැත, එය කැපී පෙනෙන ලෙස කුණුවෙමින්, අවශ්‍ය කාබනික ද්‍රව්‍ය හා අංශු මාත්‍රවලින් පස පොහොසත් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න