ප්රවර්ගය දඩු කැබලි මගින් ප්රචාරණය කිරීම

නිවසේදී සුවඳ සුවඳ වැඩෙන ආකාරය
දඩු කැබලි මගින් ප්රචාරණය කිරීම

නිවසේදී සුවඳ සුවඳ වැඩෙන ආකාරය

සුවඳ ඩ්‍රැකේනා හෝ ඩ්‍රැකේනා ෆ්‍රැට්‍රාන්ස් යනු ඩ්‍රැකේනා කුලයට අයත් සදාහරිත පඳුරකි. එය අව්‍යාජ වන අතර, අර්ධ වශයෙන්, මේ හේතුව නිසා, නිවසේ පමණක් නොව, කාර්යාලවල ද වර්ධනය වීමට එතරම් ජනප්‍රිය ය. ඔබ දන්නවාද? "ඩ්‍රැකේනා" යන වචනය පැමිණෙන්නේ ග්‍රීක "ඩ්‍රැකේනා" යන්නයි. එහි අර්ථය "ගැහැණු මකරා", "මකරා" යන්නයි.

තව දුරටත් කියවන්න
දඩු කැබලි මගින් ප්රචාරණය කිරීම

නිවසේදී සුවඳ සුවඳ වැඩෙන ආකාරය

සුවඳ ඩ්‍රැකේනා හෝ ඩ්‍රැකේනා ෆ්‍රැට්‍රාන්ස් යනු ඩ්‍රැකේනා කුලයට අයත් සදාහරිත පඳුරකි. එය අව්‍යාජ වන අතර, අර්ධ වශයෙන්, මේ හේතුව නිසා, නිවසේ පමණක් නොව, කාර්යාලවල ද වර්ධනය වීමට එතරම් ජනප්‍රිය ය. ඔබ දන්නවාද? "ඩ්‍රැකේනා" යන වචනය පැමිණෙන්නේ ග්‍රීක "ඩ්‍රැකේනා" යන්නයි. එහි අර්ථය "ගැහැණු මකරා", "මකරා" යන්නයි.
තව දුරටත් කියවන්න