ප්රවර්ගය උද්‍යානය සඳහා සරත් සෘතුවේ රැකවරණය

වැටීම තුළ නිසි උද්‍යාන රැකවරණය සඳහා ඉහළම උපදෙස්
උද්‍යානය සඳහා සරත් සෘතුවේ රැකවරණය

වැටීම තුළ නිසි උද්‍යාන රැකවරණය සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සරත් is තුව යනු ඊළඟ වසර සඳහා බෝගයේ ගුණාත්මකභාවය හා ප්‍රමාණය කෙලින්ම රඳා පවතින කාල සීමාවයි. පලතුරු ගස් රැකබලා ගැනීම සඳහා ඔබ ඔබේ කාලය ප්‍රමාණවත් ලෙස කැප කරන්නේ නම්, පසුබට නොවන්න; ගිම්හානයේදී ඔබේ ශ්‍රමයේ හා දැනුමේ ප්‍රති result ල ඔබට පෙනෙනු ඇත. එමනිසා, කම්මැලි නොවී පසුව සියල්ල කල් දමන්න. සරත් සෘතුවේ දී උයනේ රෝග හා පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර, එය පොහොර යෙදීමට, තෙතමනය හා පස හෑරීමට ප්‍රමාණවත් වන අතර ශීත for තුව සඳහා සූදානම් වීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
උද්‍යානය සඳහා සරත් සෘතුවේ රැකවරණය

වැටීම තුළ නිසි උද්‍යාන රැකවරණය සඳහා ඉහළම උපදෙස්

සරත් is තුව යනු ඊළඟ වසර සඳහා බෝගයේ ගුණාත්මකභාවය හා ප්‍රමාණය කෙලින්ම රඳා පවතින කාල සීමාවයි. පලතුරු ගස් රැකබලා ගැනීම සඳහා ඔබ ඔබේ කාලය ප්‍රමාණවත් ලෙස කැප කරන්නේ නම්, පසුබට නොවන්න; ගිම්හානයේදී ඔබේ ශ්‍රමයේ හා දැනුමේ ප්‍රති result ල ඔබට පෙනෙනු ඇත. එමනිසා, කම්මැලි නොවී පසුව සියල්ල කල් දමන්න. සරත් සෘතුවේ දී උයනේ රෝග හා පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර, එය පොහොර යෙදීමට, තෙතමනය හා පස හෑරීමට ප්‍රමාණවත් වන අතර ශීත for තුව සඳහා සූදානම් වීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න