පාංශු ලිහිල් කිරීම

ඩැචා හි අතින් වගා කරන්නෙකුගේ වාසි සහ අවාසි

අද වගාකරුට අවශ්‍ය දේ, සෑම ගොවියෙක්ම ප්‍රායෝගිකව දනී. ඉඩම් සැකසීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ගෙවතු හිමියන් විවිධ කෘෂිකාර්මික උපකරණ ලබා ගනී - වැපිරීම, වාරිමාර්ග, අස්වනු නෙලීම සහ පස රැකබලා ගැනීම සඳහා උපකරණ. ඕනෑම බෝගයක් වගා කිරීම සඳහා වැඩිපුරම කාලය ගතවන ක්‍රියාවලිය වන්නේ දෙවැන්නයි. මන්දයත් භූමියට නිරන්තරයෙන් කැණීම්, කරදර, ලිහිල් කිරීම, වල් නෙලීම යනාදිය අවශ්‍ය වන බැවිනි.
තව දුරටත් කියවන්න