ඇන්ටනොව්කා

ශීත Apple තු ඇපල් ප්‍රභේද: ඇන්ටනොව්කා සහ සන්රයිස්

ඔබ සතුව අවම වශයෙන් කුඩා ගෙවතු කැබැල්ලක් හෝ තිබේ නම්, නිවැරදි තීරණය වනුයේ ශීත apple තු ඇපල් ගසක් ඒ මත රෝපණය කිරීමයි, මන්ද එහි අස්වැන්න එතරම් පලතුරු නොමැති විට හරියටම සතුටු වනු ඇත. කුමන ප්‍රභේදයට මනාප ලබා දිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, ඒවායින් සමහරක් විස්තරාත්මකව දැන හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න