මී පැණි ඇගරික් වල වාසි

ප්‍රයෝජනවත් හතු: බිත්තරයේ පෝෂණ අගය සහ රසායනික සංයුතිය

රුසියානු භාෂාවෙන් "මී පැණි ඇගරික්" දිලීරයේ නම "බ්රේස්ලට්" ලෙස පරිවර්තනය වේ. එයට හේතුව හතු වල හැඩයයි, මන්ද ඔබ හතු සුවපහසු ලෙස ඉහළින් පිහිටා ඇති කඳ කොටස දෙස බැලුවහොත් ඔවුන් එය වළල්ලකට ගෙන ගිය බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. ගාර්ෆ් සිහින් කකුලක් ඇති අතර දිග සෙන්ටිමීටර 15 ක් දක්වා වන අතර මුදු සායක්ද ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න