ප්රවර්ගය ඇමෝනියා

ගෝවා පෝෂණය කිරීමට වඩා: ජන පිළියම්
ඇමෝනියා

ගෝවා පෝෂණය කිරීමට වඩා: ජන පිළියම්

ගෝවා - එළවළු ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න හා රසවත්, නැවුම් ස්වරූපයෙන් මෙන්ම විවිධ කෑම වර්ගවලද භාවිතා කිරීමට සුදුසුය. සෑම එළවළු උයන්කරුවෙක්ම පාහේ ගෝවා වර්ගයක් වගා කරයි - වට්ටක්කා, නිල්, සැවෝයි, කොල්රාබි හෝ බොහෝ දෙනාගේ වඩාත් සුලභ හා ආදරණීය - සුදු ගෝවා, නමුත් ඔහු පිටුපස thick න හා ලස්සන ගෝවා ලබා ගැනීමට සෑම දෙනාම නොදනිති ඔබ පරිස්සමින් රැකබලා ගත යුතු අතර නිතිපතා පෝෂණය කළ යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇමෝනියා

ගෝවා පෝෂණය කිරීමට වඩා: ජන පිළියම්

ගෝවා - එළවළු ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න හා රසවත්, නැවුම් ස්වරූපයෙන් මෙන්ම විවිධ කෑම වර්ගවලද භාවිතා කිරීමට සුදුසුය. සෑම එළවළු උයන්කරුවෙක්ම පාහේ ගෝවා වර්ගයක් වගා කරයි - වට්ටක්කා, නිල්, සැවෝයි, කොල්රාබි හෝ බොහෝ දෙනාගේ වඩාත් සුලභ හා ආදරණීය - සුදු ගෝවා, නමුත් ඔහු පිටුපස thick න හා ලස්සන ගෝවා ලබා ගැනීමට සෑම දෙනාම නොදනිති ඔබ පරිස්සමින් රැකබලා ගත යුතු අතර නිතිපතා පෝෂණය කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න