ප්රවර්ගය ඇමරිල්ලිස් තොටුපළ

නැස්ටුරියම් - විටමින් සහ උද්යාන සැරසිලි මූලාශ්රය
නස්ටුරියම් වර්ග

නැස්ටුරියම් - විටමින් සහ උද්යාන සැරසිලි මූලාශ්රය

නස්ටුරියම් - දීප්තිමත් වර්ණ සහිත ඔසු. නස්ටුරියම් නිජබිම - දකුණු හා මධ්‍යම ඇමරිකාව. සොබාදහමේදී, මෙම ශාකයේ විශේෂ හා වර්ග සියයකට වඩා දන්නා කරුණකි. නස්ටුරියම් ප්‍රභේද සහ ප්‍රභේද පහත සඳහන් විශේෂයන් උද්‍යානකරුවන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය වේ: කැනරි නස්ටුර්ටියම් මිදි වැලක් මෙන් පෙනේ, දිග මීටර් හතරක් දක්වා ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇමරිල්ලිස් තොටුපළ

Amaryllis: ගෙදර මල් මල් සත්කාර ලක්ෂණ

ලිලී මල් සමාන මල් වර්ග සහ ඇමරිල්ස්හි සුවඳ සුවඳැති විශාල පුෂ්ප මංජරිය වර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩියෙන්ම ජනප්රිය මල් එකක් බවට පත් කරයි. නිසි පරිදි රෝපණය කිරීම ඇමරිල්ස් නඩත්තු කිරීම Amaryllis රෝපණය කිරීම සඳහා හොඳින් වගා කළ හැකි ඝන බල්බ තෝරාගන්න. රෝපණ ද්‍රව්‍ය මත යාන්ත්‍රික හානියක් සිදු නොවිය යුතුය, එවැනි බල්බ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න