ප්රවර්ගය ඇස්පරගස් වර්ග

ඇස්පරගස් වඩාත් සුලභ වර්ග වේ
ඇස්පරගස් වර්ග

ඇස්පරගස් වඩාත් සුලභ වර්ග වේ

අස්පගුස් විශේෂ විවිධත්වයක් ඇත: පැලෑටි ශාක, පඳුරු සහ වාමන පඳුරු, lianas. ග්රීක අර්ථයෙන් "වැඩිහිටි වර්ධනයක්" යන්නෙන් අදහස් කෙරෙයි. මිනිසා මෙම ශාකය තමාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා භාවිතා කිරීමට බොහෝ කලක සිට ඉගෙන ගෙන ඇත. පැරණි රෝම ලේඛකයකු වන Apitsy ඔහුගේ කෘතිවල දී පැරණිතම ඇස්පරගස් (ක්රි.පූ. 3000) පැරණි ස්පාඤ්ඤය සොයාගනු ලැබුවා. ඇස්පරගස්වල රසකාරක ගුණය ප්රශංසා කළාය. (පුළුල්ව පැතිරුණු නම අශෝරාදය - "ඇස්පරගස්" ඉතාලියේ සිට අප වෙත පැමිණි).

තව දුරටත් කියවන්න
ඇස්පරගස් වර්ග

ඇස්පරගස් වඩාත් සුලභ වර්ග වේ

අස්පගුස් විශේෂ විවිධත්වයක් ඇත: පැලෑටි ශාක, පඳුරු සහ වාමන පඳුරු, lianas. ග්රීක අර්ථයෙන් "වැඩිහිටි වර්ධනයක්" යන්නෙන් අදහස් කෙරෙයි. මිනිසා මෙම ශාකය තමාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා භාවිතා කිරීමට බොහෝ කලක සිට ඉගෙන ගෙන ඇත. පැරණි රෝම ලේඛකයකු වන Apitsy ඔහුගේ කෘතිවල දී පැරණිතම ඇස්පරගස් (ක්රි.පූ. 3000) පැරණි ස්පාඤ්ඤය සොයාගනු ලැබුවා. ඇස්පරගස්වල රසකාරක ගුණය ප්රශංසා කළාය. (පුළුල්ව පැතිරුණු නම අශෝරාදය - "ඇස්පරගස්" ඉතාලියේ සිට අප වෙත පැමිණි).
තව දුරටත් කියවන්න