ප්රවර්ගය ඇපල් පෙනහළු වර්ට් වල විවිධත්වය

අපි ඇපල් ගස "මෙඩුනිට්සා" සිටුවන්නෙමු: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ, රෝපණ සහ රැකවරණය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම
ඇපල් පෙනහළු වර්ට් වල විවිධත්වය

අපි ඇපල් ගස "මෙඩුනිට්සා" සිටුවන්නෙමු: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ, රෝපණ සහ රැකවරණය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම

අද අපි “මෙඩුනිට්සා” වැනි අපූරු විවිධාකාර ඇපල් වර්ග සමඟ දැන හඳුනා ගන්නෙමු. මෙම ප්‍රභේදයට සුවිශේෂී ගුණාංග රාශියක් ඇති අතර එය අද්විතීය වන අතර අනෙකුත් ඇපල් වලට වඩා උසස් බවක් ලබා දෙයි. පළමුවෙන්ම, මෙය එහි අසාමාන්‍ය මී පැණි රසය වන අතර එයට ස්තූතිවන්ත වන අතර විවිධත්වයට එහි නම ලැබුණි. මී පැණි "මෙඩුනිට්සා" - විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම ප්රභේදයේ පලතුරු ගිම්හානයේදී ඉදවීමට.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් පෙනහළු වර්ට් වල විවිධත්වය

අපි ඇපල් ගස "මෙඩුනිට්සා" සිටුවන්නෙමු: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ, රෝපණ සහ රැකවරණය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම

අද අපි “මෙඩුනිට්සා” වැනි අපූරු විවිධාකාර ඇපල් වර්ග සමඟ දැන හඳුනා ගන්නෙමු. මෙම ප්‍රභේදයට සුවිශේෂී ගුණාංග රාශියක් ඇති අතර එය අද්විතීය වන අතර අනෙකුත් ඇපල් වලට වඩා උසස් බවක් ලබා දෙයි. පළමුවෙන්ම, මෙය එහි අසාමාන්‍ය මී පැණි රසය වන අතර එයට ස්තූතිවන්ත වන අතර විවිධත්වයට එහි නම ලැබුණි. මී පැණි "මෙඩුනිට්සා" - විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම ප්රභේදයේ පලතුරු ගිම්හානයේදී ඉදවීමට.
තව දුරටත් කියවන්න