දුනු-වේගය

ලූණු හෝ සිප්පි: හොඳ බෝග වගා කිරීම සඳහා ශාක හා රැකබලා ගන්නේ කෙසේද

චයිව්ස් හෝ ළූණු මුල් විටමින් හා ඉස්ම සහිත හරිතයන් අගය කිරීමට කැමතියි. ජර්මන් භාෂාවෙන් "ෂින්ට්" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ "කොළ කැපීම සඳහා බලාගාරය" යන්නයි. කෙසේ වෙතත්, සංස්කෘතිය බොහෝ විට පිහාටු හරිතයන් ලබා පමණක් පමණක් නොව, අලංකාර අරමුණු සඳහා වර්ධනය වේ. කුහුඹුවන් විසින් ලස්සන ලිලී රෝස ගෝලාකාර පුෂ්ප මංජරිය සහිත වන අතර, මැයි මුල සිට මල් පිපීම සඳහා ඕනෑම ගෘහස්ථ හා නිවසකට යාබද කුමන්ත්රණයක් සැරසීමට හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න