ප්රවර්ගය වපුරන බීට්

චාර්ඩ් වැඩීම සහ රැකබලා ගැනීම, කොළ බීට් වල හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්නේ කෙසේද
වපුරන බීට්

චාර්ඩ් වැඩීම සහ රැකබලා ගැනීම, කොළ බීට් වල හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

චාර්ඩ් හෝ කොළ බීට් වැනි ශාකයක් තවමත් අපගේ අක්ෂාංශ වල බහුලව දක්නට නොලැබේ. මේ අතර, එය මධ්‍යධරණි රටවල බෙහෙවින් අගය කරනු ලැබේ. එහි දී එය නිවිති හා සමානව අනුභව කරනු ලැබේ, මන්ද මිනිස් සිරුරට එහි ප්‍රතිලාභ අඩු නොවේ. මෙම ලිපිය තුළ උද්යාන භූමිය තුළ කොළ බීට් සඳහා රෝපණය කිරීම හා රැකබලා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
වපුරන බීට්

චාර්ඩ් වැඩීම සහ රැකබලා ගැනීම, කොළ බීට් වල හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

චාර්ඩ් හෝ කොළ බීට් වැනි ශාකයක් තවමත් අපගේ අක්ෂාංශ වල බහුලව දක්නට නොලැබේ. මේ අතර, එය මධ්‍යධරණි රටවල බෙහෙවින් අගය කරනු ලැබේ. එහි දී එය නිවිති හා සමානව අනුභව කරනු ලැබේ, මන්ද මිනිස් සිරුරට එහි ප්‍රතිලාභ අඩු නොවේ. මෙම ලිපිය තුළ උද්යාන භූමිය තුළ කොළ බීට් සඳහා රෝපණය කිරීම හා රැකබලා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න