ප්රවර්ගය Properties ෂධීය ගුණ

ආමන්ඩ් වල ඇති සියලුම වාසිදායක හා හානිකර ගුණාංග
Properties ෂධීය ගුණ

ආමන්ඩ් වල ඇති සියලුම වාසිදායක හා හානිකර ගුණාංග

ආමන්ඩ් රසවත් ගෙඩියක් බව කවුරුත් දනිති. නමුත් එය ශරීරයට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වීම ඔබට අනපේක්ෂිත විය හැකිය. ආමන්ඩ් හොඳ වන විට හා නරක විට ආමන්ඩ් හොඳද යන්න සලකා බලන්න. ඔබ දන්නවාද? ආමන්ඩ් යන නම පැමිණියේ අමිග්ඩලා දේවතාවියගේ නමිනි. මෙම තරුණිය පහසුවෙන් බොඳ වී ඇති නිසා මල් පිපෙන විට ආමන්ඩ් අමිග්ඩාලිගේ කම්මුල්වල මෘදු පැහැයක් ගනී.

තව දුරටත් කියවන්න
Properties ෂධීය ගුණ

ආමන්ඩ් වල ඇති සියලුම වාසිදායක හා හානිකර ගුණාංග

ආමන්ඩ් රසවත් ගෙඩියක් බව කවුරුත් දනිති. නමුත් එය ශරීරයට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වීම ඔබට අනපේක්ෂිත විය හැකිය. ආමන්ඩ් හොඳ වන විට හා නරක විට ආමන්ඩ් හොඳද යන්න සලකා බලන්න. ඔබ දන්නවාද? ආමන්ඩ් යන නම පැමිණියේ අමිග්ඩලා දේවතාවියගේ නමිනි. මෙම තරුණිය පහසුවෙන් බොඳ වී ඇති නිසා මල් පිපෙන විට ආමන්ඩ් අමිග්ඩාලිගේ කම්මුල්වල මෘදු පැහැයක් ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න