සරත් සෘතුවේ දී මංගල මිදි කැබලි ප්‍රජනනය කිරීම

ගැහැණු මිදි: දඩු කැබලි මගින් සරත් ප්රජනනය

ගැහැණු මිදි මිදි පවුලට අයත් වේ. මෙම බහු වාර්ෂික පඳුරු බොහෝ විට ගස් ලියානාට සමාන ය. ග්‍රීෂ්ම In තුවේ දී, කන්‍යා මිදි වල කොළ නිරන්තරයෙන් කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වන අතර, වැටීම තුළ, හිම ආරම්භ වීමට බොහෝ කලකට පෙර, රතු ද .ු යට වැඩෙන දීප්තිමත් නිල් බෙරි සමඟ දීප්තිමත් දම් පාට බවට පත්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න