සුපර්පොස්පේට්

කිසිල්නික් දීප්තිමත් :: පඳුරු සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

රෝසියා පවුලට අයත් වන ඉතා ආකර්ශනීය පැළෑටියකි. හෙජ් සෑදීම සඳහා එය විශිෂ්ටයි, එබැවින් එය පෞද්ගලික ප්‍රදේශවල සහ උද්‍යානවල හෝ චතුරස්රවල සක්‍රියව වගා කෙරේ. නැගෙනහිර සයිබීරියාව, චීනය සහ බුරියාෂියාව යන රටවලින් එය සොයාගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න