ප්රවර්ගය චෙරි සිටුවීම සහ රැකවරණය

චෙරි රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්
චෙරි සිටුවීම සහ රැකවරණය

චෙරි රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්

චෙරි ලොව පුරා විස්මිත ගසක් ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ජපානයේ, සකුරා (චෙරි) මල් පිපෙන කාලය තුළ, ජනතාව මෙම අපූරු සංසිද්ධිය අගය කිරීම සඳහා විශාල වශයෙන් උද්‍යාන හා පන්සල් වෙත යති. සිත්ගන්නා කරුණ නම්, චෙරි වචනාර්ථයෙන් සෑම දෙයක්ම භාවිතා කරයි: ඇඹුල් පැණිරස බෙරි, පොතු සහ කොළ.

තව දුරටත් කියවන්න
චෙරි සිටුවීම සහ රැකවරණය

චෙරි රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්

චෙරි ලොව පුරා විස්මිත ගසක් ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ජපානයේ, සකුරා (චෙරි) මල් පිපෙන කාලය තුළ, ජනතාව මෙම අපූරු සංසිද්ධිය අගය කිරීම සඳහා විශාල වශයෙන් උද්‍යාන හා පන්සල් වෙත යති. සිත්ගන්නා කරුණ නම්, චෙරි වචනාර්ථයෙන් සෑම දෙයක්ම භාවිතා කරයි: ඇඹුල් පැණිරස බෙරි, පොතු සහ කොළ.
තව දුරටත් කියවන්න