ප්රවර්ගය පීච්

වියළි පීච්: ප්රයෝජනවත් ගුණාංග, නිවසේ වියළි හා ගබඩා කළ යුතු ආකාරය
පීච්

වියළි පීච්: ප්රයෝජනවත් ගුණාංග, නිවසේ වියළි හා ගබඩා කළ යුතු ආකාරය

මගේ ජීවිතයේ සෑම වරක්ම මම වියළි ඇප්රිකොට් ඇටයේ උත්සාහ කර ඇත - වියළි ඇප්රිකොට් ඇටයේ, නමුත් බොහෝ දෙනෙක් වියළි පීච් ගැන අසා නැත, ඒවා රසවත් පමණක් නොව ඉතා ප්රයෝජනවත් ආහාර වේ. වියළි පීච් යනු කුමක්ද, මෙම පලතුරු වල වාසි සහ හානිය කුමක්දැයි අද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. වියළීම ප්‍රසම්පාදනය හා ගබඩා කිරීම ගැන ද අපි කියමු.

තව දුරටත් කියවන්න
පීච්

පීච් ශරීරයට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද?

පීච් යනු ඉතා රසවත් පලතුරු පමණි. එහි පැණි රස හා යුෂයට බොහෝ සෙයින් පලතුරුවලට වඩා වැඩිය. එය ප්රයෝජනවත් ද්රව්ය බොහොමයක් ඇත. එමඟින් එය පාරිභොගික තේරීමක් බවට පත් වේ. මෙම පළතුරු වල ප්රතිලාභ ද කොස්මෙටොෙලොජිෙයහි දැකිය හැකි අතර, එය මැක්ස්, ස්කබ් සහ ෙවනත් රූපලාවණ්ය නිෂ්පාදන සැකසීම සඳහා සකිය ෙලස භාවිතා කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
පීච්

වියළි පීච්: ප්රයෝජනවත් ගුණාංග, නිවසේ වියළි හා ගබඩා කළ යුතු ආකාරය

මගේ ජීවිතයේ සෑම වරක්ම මම වියළි ඇප්රිකොට් ඇටයේ උත්සාහ කර ඇත - වියළි ඇප්රිකොට් ඇටයේ, නමුත් බොහෝ දෙනෙක් වියළි පීච් ගැන අසා නැත, ඒවා රසවත් පමණක් නොව ඉතා ප්රයෝජනවත් ආහාර වේ. වියළි පීච් යනු කුමක්ද, මෙම පලතුරු වල වාසි සහ හානිය කුමක්දැයි අද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. වියළීම ප්‍රසම්පාදනය හා ගබඩා කිරීම ගැන ද අපි කියමු.
තව දුරටත් කියවන්න
පීච්

අත්තික්කා පීච්: වාසි සහ හානිය

අත්තික්කා පීරිස්හි වඩාත් රසවත් දෙය වන්නේ අත්තික්කා සමග කිසිවක් නැත. කෙසේ වෙතත්, එහි සමතලා හැඩයට සමාන වියළි අත්තික්කා ගතියකට සමානයි, අත්තික්කා කැණීම් ලෙස ද හැඳින්වෙන නමුත් මෙම පීච් අත්තික්කා කැඳවීමට කිසිවෙකුට කිසිවක් සිදු නොවේ. බටහිර ලෝකයේ වෙනත් තැනක, ඔහු එම සමපෝෂිත පෝරමය සඳහා ඩෝනට් ලෙස හැඳින්වේ.
තව දුරටත් කියවන්න