ප්රවර්ගය පීනි මූල කසාය

ජන වෛද්ය විද්යාවේ දී peony වල චිකිත්සක ගුණ භාවිතය
පීනි මූල කසාය

ජන වෛද්ය විද්යාවේ දී peony වල චිකිත්සක ගුණ භාවිතය

අනෙකුත් "සුව කිරීමේ" ශාක අතර පීනෝ විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. මධ්යධරණී යුගයේ සිට ඔහු "මින් මූල" ලෙස ද හැඳින්වේ. මල් හට සෞන්දර්යාත්මක සතුට හා සුවඳ විලවුන් පමණක් නොවේ. මෙම ලිපියෙන් අපි සොයා බලන්නේ peony හි ඇති සුව ගුණාංග මොනවාද සහ එය නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. Pion වල චිකිත්සක ගුණය හොයෝපීය පරිසරයේ ඉහළ වටිනාකමක් ඇති pion root බොහෝ රසායනික සංයෝග අඩංගු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
පීනි මූල කසාය

ජන වෛද්ය විද්යාවේ දී peony වල චිකිත්සක ගුණ භාවිතය

අනෙකුත් "සුව කිරීමේ" ශාක අතර පීනෝ විශේෂ ස්ථානයක් ගනී. මධ්යධරණී යුගයේ සිට ඔහු "මින් මූල" ලෙස ද හැඳින්වේ. මල් හට සෞන්දර්යාත්මක සතුට හා සුවඳ විලවුන් පමණක් නොවේ. මෙම ලිපියෙන් අපි සොයා බලන්නේ peony හි ඇති සුව ගුණාංග මොනවාද සහ එය නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. Pion වල චිකිත්සක ගුණය හොයෝපීය පරිසරයේ ඉහළ වටිනාකමක් ඇති pion root බොහෝ රසායනික සංයෝග අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න