ප්රවර්ගය තණකොළ

විශේෂාංග තණකොළ කපන තණකොළ කැපීම: ඉඟි සහ උපක්‍රම
තණකොළ

විශේෂාංග තණකොළ කපන තණකොළ කැපීම: ඉඟි සහ උපක්‍රම

වසුන් යෙදීම වැදගත් කෘෂි තාක්‍ෂණික තාක්‍ෂණයකි, එමඟින් පාංශු සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ වාරිමාර්ග වාර ගණන අඩු කිරීමට පමණක් නොව, ශ්‍රම පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට ද ඉඩ සලසයි. මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය විවිධ ආකාරවලින් සිදු කළ හැකිය - විශේෂ කෘතිම ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේ සිට තණකොළ කපන යන්ත්‍රයක් සහිත තණකොළ වසුන් යෙදීම දක්වා කාර්යයන් කිහිපයක එකවර ක්‍රියාකාරීත්වය.

තව දුරටත් කියවන්න
තණකොළ

විශේෂාංග තණකොළ කපන තණකොළ කැපීම: ඉඟි සහ උපක්‍රම

වසුන් යෙදීම වැදගත් කෘෂි තාක්‍ෂණික තාක්‍ෂණයකි, එමඟින් පාංශු සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ වාරිමාර්ග වාර ගණන අඩු කිරීමට පමණක් නොව, ශ්‍රම පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට ද ඉඩ සලසයි. මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය විවිධ ආකාරවලින් සිදු කළ හැකිය - විශේෂ කෘතිම ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේ සිට තණකොළ කපන යන්ත්‍රයක් සහිත තණකොළ වසුන් යෙදීම දක්වා කාර්යයන් කිහිපයක එකවර ක්‍රියාකාරීත්වය.
තව දුරටත් කියවන්න