කහ පැණිරස චෙරි

අපි උයනේ කහ පැණිරස චෙරි රෝපණය කරමු. විශේෂාංග වර්ග සහ සත්කාර

මිහිරි චෙරි රතු හෝ තද රතු ඉස්ම සහිත බෙරී බව අපි කවුරුත් දනිමු. කෙසේ වෙතත්, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඉතා අසාමාන්ය වර්ග ඇත. ඒවාට තම අස්වන්න, කහ වර්ණ සහිත පලතුරු ඇතුළත් වේ. ඒ අතරතුර, ඔවුන් අසාමාන්ය වර්ණය නිසා රසවත් හා වඩාත් ආකර්ෂණීයයි. කහ වැස්සන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ලක්ෂණ සහ රීති රෝපණ වර්ග පරීක්ෂා කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න