ප්රවර්ගය හොර්ටන්සියා

රුසියානු උද්‍යාන සඳහා හයිඩ්‍රේන්ජස් වර්ග සහ කැමති ප්‍රභේද
හොර්ටන්සියා

රුසියානු උද්‍යාන සඳහා හයිඩ්‍රේන්ජස් වර්ග සහ කැමති ප්‍රභේද

හොර්ටන්සියා - හර්ටෙන්සියා පවුලට අයත් ශාක මල් වල හුදකලාවකි. මෙම පවුල කුඩා ගස් හා පඳුරු වලින් නියෝජනය වේ. ආසියාව, යුරෝපය සහ ඇමරිකාව යන රටවල බහුලව ජනප්‍රිය ශාක විශේෂ 80 ක් පමණ මෙම කුලයට අයත් වේ. බොහෝ විශේෂයන් රඳවා තබා ගැනීමේ කොන්දේසි වලට අනුව බොහෝ විට චීනය හා ජපානය තුල දක්නට ලැබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
හොර්ටන්සියා

රුසියානු උද්‍යාන සඳහා හයිඩ්‍රේන්ජස් වර්ග සහ කැමති ප්‍රභේද

හොර්ටන්සියා - හර්ටෙන්සියා පවුලට අයත් ශාක මල් වල හුදකලාවකි. මෙම පවුල කුඩා ගස් හා පඳුරු වලින් නියෝජනය වේ. ආසියාව, යුරෝපය සහ ඇමරිකාව යන රටවල බහුලව ජනප්‍රිය ශාක විශේෂ 80 ක් පමණ මෙම කුලයට අයත් වේ. බොහෝ විශේෂයන් රඳවා තබා ගැනීමේ කොන්දේසි වලට අනුව බොහෝ විට චීනය හා ජපානය තුල දක්නට ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න