ප්රවර්ගය බඩ්ලි ඩේවිඩ්

උද්යාන වල වගා කළ බුඩලි ප්රධාන වර්ග
බඩ්ලි ඩේවිඩ්

උද්යාන වල වගා කළ බුඩලි ප්රධාන වර්ග

බඩී හෝ බඩෙල් (ලතින් බුද්ධත්මය) යනු නෝරිනික්නෝව්ගේ පවුලෙන් සිට මල් පිපෙන, විසිතුරු හෝ අර්ධ සදාහරිත පඳුරු (ශාක පැළෑටි) ඇත. ඔබ දන්නවාද? ඉංග්රීසි උද්භිද විද්යාඥ ඒ බඩ්ඩ් විසින් බඩ්ලි නම් කරන ලදී. එය සරත් ඍතුවේ ලිලියා (බඩී මල් පොකුරේ මල් පොහොට්ටු) ලෙස හැඳින්වේ. සමනළුන් සඳහා මැග්නටට් සහ කාවුන් ගස (එහි මල් සුවඳින් ආකර්ෂණය කර සමනලුන් විසින් පරාගනය කරනු ලැබේ).

තව දුරටත් කියවන්න
බඩ්ලි ඩේවිඩ්

උද්යාන වල වගා කළ බුඩලි ප්රධාන වර්ග

බඩී හෝ බඩෙල් (ලතින් බුද්ධත්මය) යනු නෝරිනික්නෝව්ගේ පවුලෙන් සිට මල් පිපෙන, විසිතුරු හෝ අර්ධ සදාහරිත පඳුරු (ශාක පැළෑටි) ඇත. ඔබ දන්නවාද? ඉංග්රීසි උද්භිද විද්යාඥ ඒ බඩ්ඩ් විසින් බඩ්ලි නම් කරන ලදී. එය සරත් ඍතුවේ ලිලියා (බඩී මල් පොකුරේ මල් පොහොට්ටු) ලෙස හැඳින්වේ. සමනළුන් සඳහා මැග්නටට් සහ කාවුන් ගස (එහි මල් සුවඳින් ආකර්ෂණය කර සමනලුන් විසින් පරාගනය කරනු ලැබේ).
තව දුරටත් කියවන්න