ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී ඇපල් බීජ පැල සිටුවීම

ඇපල් බීජ පැල සිටුවීමට හොඳම උපදෙස්
සරත් සෘතුවේ දී ඇපල් බීජ පැල සිටුවීම

ඇපල් බීජ පැල සිටුවීමට හොඳම උපදෙස්

මුලින්ම පෙනෙන පරිදි ඕනෑම ගසක් සිටුවීම පහසු නැත. පලතුරු ගස් සරත් සෘතුවේ හා වසන්තයේ දී භූමියේ සිටුවනු ලැබේ. අපේ දේශගුණය සඳහා හොඳම මාර්ගය වැටීම තුළ පලතුරු ගස් රෝපණය කරන බව විශ්වාස කෙරේ. නිසැකවම, සරත් සෘතුවේ දී රෝපණය කරන ලද පැළ ශීත සීතලෙන් බේරීමට හැකි නම්, අනාගතයේ දී ඔවුන්ගේ අස්වැන්න හා දීර් onge ායුෂ ගැන ඔවුන් සතුටු වනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී ඇපල් බීජ පැල සිටුවීම

ඇපල් බීජ පැල සිටුවීමට හොඳම උපදෙස්

මුලින්ම පෙනෙන පරිදි ඕනෑම ගසක් සිටුවීම පහසු නැත. පලතුරු ගස් සරත් සෘතුවේ හා වසන්තයේ දී භූමියේ සිටුවනු ලැබේ. අපේ දේශගුණය සඳහා හොඳම මාර්ගය වැටීම තුළ පලතුරු ගස් රෝපණය කරන බව විශ්වාස කෙරේ. නිසැකවම, සරත් සෘතුවේ දී රෝපණය කරන ලද පැළ ශීත සීතලෙන් බේරීමට හැකි නම්, අනාගතයේ දී ඔවුන්ගේ අස්වැන්න හා දීර් onge ායුෂ ගැන ඔවුන් සතුටු වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න