ප්රවර්ගය බෙල්ස්

බීජ වලින් පීච් මලක් වගා කිරීමේ සුවිශේෂතා
බෙල්ස්

බීජ වලින් පීච් මලක් වගා කිරීමේ සුවිශේෂතා

මල් පිපෙන බහු වාර්ෂික පළතුරු විශාල සංඛ්‍යාවක් අතර පීච් බෙල් යනු ගෙවතු වගාකරුවන් අතර විශේෂ ස්ථානයකි. මෙම බලාගාරය නඩත්තු හා රැකවරණ කොන්දේසි වල අව්යාජත්වය මෙන්ම ආකෘති මල්වල දීප්තිමත් හා ඉතා රසවත්ය. කෙසේ වෙතත්, වර්ධනය වන සමය පුරාම සීනි සීනුවේ ​​සීනි සානුව සරුසාර මල් ලබා ගැනීම සඳහා, ශාකයේ සියලු විශේෂ මනාප දැන ගැනීමට අවශ්ය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බෙල්ස්

බීජ වලින් පීච් මලක් වගා කිරීමේ සුවිශේෂතා

මල් පිපෙන බහු වාර්ෂික පළතුරු විශාල සංඛ්‍යාවක් අතර පීච් බෙල් යනු ගෙවතු වගාකරුවන් අතර විශේෂ ස්ථානයකි. මෙම බලාගාරය නඩත්තු හා රැකවරණ කොන්දේසි වල අව්යාජත්වය මෙන්ම ආකෘති මල්වල දීප්තිමත් හා ඉතා රසවත්ය. කෙසේ වෙතත්, වර්ධනය වන සමය පුරාම සීනි සීනුවේ ​​සීනි සානුව සරුසාර මල් ලබා ගැනීම සඳහා, ශාකයේ සියලු විශේෂ මනාප දැන ගැනීමට අවශ්ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න