ප්රවර්ගය සයිබීරියානු මිදි

සයිබීරියාවේ මිදි
සයිබීරියානු මිදි

සයිබීරියාවේ මිදි

මිදි, තාපයට ආදරය කරන සහ අව්ව වැනි කෘෂිකාර්මික බෝගයක් උණුසුම් රටවල වර්ධනය විය යුතු බව පෙනේ, නමුත් මිදි වලට ආදරය කරන්නන් සයිබීරියානු තත්වයන් තුළ එය වගා කිරීමට ක්‍රම සොයාගෙන ඇත. එවන් සංස්කෘතියක් එතරම් සීතල තත්වයන් තුළ වර්ධනය වීමට නොහැකි විය. එබැවින් තෝරාගත් ක්රමය මගින් සීතලෙන් ප්රතිරෝධී ප්රභේද තෝරාගන්නා ලදී.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිබීරියානු මිදි

සයිබීරියාවේ මිදි

මිදි, තාපයට ආදරය කරන සහ අව්ව වැනි කෘෂිකාර්මික බෝගයක් උණුසුම් රටවල වර්ධනය විය යුතු බව පෙනේ, නමුත් මිදි වලට ආදරය කරන්නන් සයිබීරියානු තත්වයන් තුළ එය වගා කිරීමට ක්‍රම සොයාගෙන ඇත. එවන් සංස්කෘතියක් එතරම් සීතල තත්වයන් තුළ වර්ධනය වීමට නොහැකි විය. එබැවින් තෝරාගත් ක්රමය මගින් සීතලෙන් ප්රතිරෝධී ප්රභේද තෝරාගන්නා ලදී.
තව දුරටත් කියවන්න