ප්රවර්ගය සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර්ස් වර්ග

සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර් වර්ග: විස්තරය, වාසි, අවාසි, සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ රැකවරණය
සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර්ස් වර්ග

සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර් වර්ග: විස්තරය, වාසි, අවාසි, සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ රැකවරණය

සයිබීරියාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පැමිණි පළමු සංක්‍රමණිකයන් එහි මුතු ඇටයක් වගා කිරීමට අසාර්ථක උත්සාහයක් ගත්හ. ඔවුන්ගේ වැරැද්ද වූයේ නව උද්‍යානකරුවන් දුෂ්කර කාලගුණික තත්ත්වයන් තුළ වර්ධනය වීමට උත්සාහ කරන යුරෝපීය ප්‍රභේදවලට එම ස්ථානවල ශීත කාලය දරාගත නොහැකි වීමයි. නමුත් දරුණු සයිබීරියානු කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ පෙයාර්ස් වගා කළ හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර්ස් වර්ග

සයිබීරියාව සඳහා පෙයාර් වර්ග: විස්තරය, වාසි, අවාසි, සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ රැකවරණය

සයිබීරියාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පැමිණි පළමු සංක්‍රමණිකයන් එහි මුතු ඇටයක් වගා කිරීමට අසාර්ථක උත්සාහයක් ගත්හ. ඔවුන්ගේ වැරැද්ද වූයේ නව උද්‍යානකරුවන් දුෂ්කර කාලගුණික තත්ත්වයන් තුළ වර්ධනය වීමට උත්සාහ කරන යුරෝපීය ප්‍රභේදවලට එම ස්ථානවල ශීත කාලය දරාගත නොහැකි වීමයි. නමුත් දරුණු සයිබීරියානු කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ පෙයාර්ස් වගා කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න