හිම සවල

ඔබගේම හිම ඉවත් කිරීමේ මෙවලම් සෑදීමේදී සැලකිල්ලට ගත යුතු දේ කුමක්ද?

වැසි සහිත හිම සාමාන්යයෙන් එය හොඳ මනෝභාවයක්, අලංකාර භූ දර්ශන සහ ... පෞද්ගලික නිවාස හිමියන් සඳහා අමතර වෑයමක්. එහි බහුලතාවය වාහනය වටා ගමන් කිරීමට පහසුය. එම වාහනය අත්හැර දමා සාමාන්යයෙන් කාමරයෙන් පිටවෙයි. එමනිසා, ශීත ඍතුවේ දී, හිම සෙවණක් පෞද්ගලික අංශයෙන් හෝ ගිම්හාන පදිංචිකරුවන්ගේ ප්රධාන මෙවලමකි.
තව දුරටත් කියවන්න