ප්රවර්ගය පීට් වියළි වැසිකිලිය

ගිම්හාන ගෘහ සඳහා හොඳම ජෛව වැසිකිළිය තෝරා ගන්නේ කෙසේද, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි
පීට් වියළි වැසිකිලිය

ගිම්හාන ගෘහ සඳහා හොඳම ජෛව වැසිකිළිය තෝරා ගන්නේ කෙසේද, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි

ඩැචා අත්පත් කර ගැනීමෙන් හෝ ස්වාධීනව ගොඩනඟා ගැනීමෙන්, ඔබ කලින් සැක නොකළ විවිධ කාර්යයන් වලට ඔබ මුහුණ දෙනු ඇත. පළමුවැන්න නම් මලාපවහන පද්ධතියේ උපකරණ ය. Наиболее комфортным вариантом, естественно, будет устройство автономной системы, но она потребует выделения места, которое удалено от забора воды, а также фундамента на определённое расстояние.

තව දුරටත් කියවන්න
පීට් වියළි කූඩලය

පීට් ෛජව වැසිකිලිය වැඩ කරන්නේ කෙසේද?

මෙම ඒකකය රටේ ගෙවල් හා ගෙවල් සඳහා පරිපූර්ණයි. පීට් ජෛව වැසිකිළිය යනු කුමක්දැයි අපි සමීපව බලමු. පිරවුම් ඒකකය පීට් වේ. එය අප්රසන්න ගන්ධය අවශෝෂණය කරයි. පිරවුමේ සංයුතිය තුල රසායනික අතිරේක නොමැත. බැහැර කිරීම පරිසර හිතකාමී කොම්පෝස්ට් බවට පත් කරනු ලැබේ. මෙය පොහොර ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
පීට් වියළි වැසිකිලිය

ගිම්හාන ගෘහ සඳහා හොඳම ජෛව වැසිකිළිය තෝරා ගන්නේ කෙසේද, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි

ඩැචා අත්පත් කර ගැනීමෙන් හෝ ස්වාධීනව ගොඩනඟා ගැනීමෙන්, ඔබ කලින් සැක නොකළ විවිධ කාර්යයන් වලට ඔබ මුහුණ දෙනු ඇත. පළමුවැන්න නම් මලාපවහන පද්ධතියේ උපකරණ ය. Наиболее комфортным вариантом, естественно, будет устройство автономной системы, но она потребует выделения места, которое удалено от забора воды, а также фундамента на определённое расстояние.
තව දුරටත් කියවන්න