ප්රවර්ගය අර්තාපල් වර්ග

ස්ලාවික් "පාන්": අර්තාපල් වල හොඳම ප්රභේද
අර්තාපල් වර්ග

ස්ලාවික් "පාන්": අර්තාපල් වල හොඳම ප්රභේද

අපේ බිම් කැබලි වල බහුලව භාවිතා වන එළවළු කුමක්ද? කැරට්, ළූණු, ගෝවා? නැහැ, අර්තාපල්. මෙම මූල බෝගය දිගු කලක් තිස්සේ අපට තිරිඟු සමඟ එක් මට්ටමක් බවට පත්ව ඇත, එබැවින් එය “දෙවන පාන්” ලෙස සැලකිය හැකිය. 16 වන ශතවර්ෂයේදී අර්තාපල් බටහිර යුරෝපයේ පරාසයන්හි දක්නට ලැබුණි. අර්තාපල් නැගෙනහිරට and තට පැතිරෙන්නට පටන් ගත්තේ එතැන් සිට ය.

තව දුරටත් කියවන්න
අර්තාපල් වර්ග

ස්ලාවික් "පාන්": අර්තාපල් වල හොඳම ප්රභේද

අපේ බිම් කැබලි වල බහුලව භාවිතා වන එළවළු කුමක්ද? කැරට්, ළූණු, ගෝවා? නැහැ, අර්තාපල්. මෙම මූල බෝගය දිගු කලක් තිස්සේ අපට තිරිඟු සමඟ එක් මට්ටමක් බවට පත්ව ඇත, එබැවින් එය “දෙවන පාන්” ලෙස සැලකිය හැකිය. 16 වන ශතවර්ෂයේදී අර්තාපල් බටහිර යුරෝපයේ පරාසයන්හි දක්නට ලැබුණි. අර්තාපල් නැගෙනහිරට and තට පැතිරෙන්නට පටන් ගත්තේ එතැන් සිට ය.
තව දුරටත් කියවන්න