ප්රවර්ගය ජපන් කැමෙලියා

කැමෙලියා උද්‍යානය සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ අවස්ථා
ජපන් කැමෙලියා

කැමෙලියා උද්‍යානය සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ අවස්ථා

කැමිලියාස් පිටුපස, උද්යානය රෝස මල් සමඟ මුල් බැස ඇති අතර, සියලු ශාක නිදා සිටින විට ශීත in තුවේ දී පිපෙන ඒවා පමණි. මෙම වර්ණ දෙකේ සමානකම ඒවායේ පෙනුමේ පමණක් වුවද: විනෝදකාමී සහ හැඩය. නමුත් උද්‍යාන කැමෙලියා එහි කෘෂි තාක්‍ෂණයේ අනෙකුත් විසිතුරු පඳුරු වලට වඩා වෙනස් ය; එය සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම විශේෂ වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ජපන් කැමෙලියා

කැමෙලියා උද්‍යානය සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ අවස්ථා

කැමිලියාස් පිටුපස, උද්යානය රෝස මල් සමඟ මුල් බැස ඇති අතර, සියලු ශාක නිදා සිටින විට ශීත in තුවේ දී පිපෙන ඒවා පමණි. මෙම වර්ණ දෙකේ සමානකම ඒවායේ පෙනුමේ පමණක් වුවද: විනෝදකාමී සහ හැඩය. නමුත් උද්‍යාන කැමෙලියා එහි කෘෂි තාක්‍ෂණයේ අනෙකුත් විසිතුරු පඳුරු වලට වඩා වෙනස් ය; එය සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම විශේෂ වේ.
තව දුරටත් කියවන්න