ප්රවර්ගය ඇපල් ස්පාටන්

ඇපල් ස්පාටන්. විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය. සැලකිලිමත් සහ ගොඩබෑමේ ඉඟි
ඇපල් ස්පාටන්

ඇපල් ස්පාටන්. විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය. සැලකිලිමත් සහ ගොඩබෑමේ ඉඟි

මැකින්ටොෂ් වැනි ඇපල් වර්ග ගැන අපි කවුරුත් අසා ඇත්තෙමු. නව හොඳ ඇපල් වර්ග ලබා ගැනීමේ පදනම ලෙස අභිජනනය කරන්නන් විසින් මෙම ප්‍රභේදය වඩාත් කැමති වේ. අද අපි කතා කරන ස්පාටන් ද එහි ව්‍යුත්පන්නයයි. තරණය කිරීම සඳහා තෝරාගත් දෙවන ප්‍රභේදය යෙලෝ නිව්ටවුන් ය - එය Gardeners අතර එතරම් ප්‍රසිද්ධ නැත.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් ස්පාටන්

ඇපල් ස්පාටන්. විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය. සැලකිලිමත් සහ ගොඩබෑමේ ඉඟි

මැකින්ටොෂ් වැනි ඇපල් වර්ග ගැන අපි කවුරුත් අසා ඇත්තෙමු. නව හොඳ ඇපල් වර්ග ලබා ගැනීමේ පදනම ලෙස අභිජනනය කරන්නන් විසින් මෙම ප්‍රභේදය වඩාත් කැමති වේ. අද අපි කතා කරන ස්පාටන් ද එහි ව්‍යුත්පන්නයයි. තරණය කිරීම සඳහා තෝරාගත් දෙවන ප්‍රභේදය යෙලෝ නිව්ටවුන් ය - එය Gardeners අතර එතරම් ප්‍රසිද්ධ නැත.
තව දුරටත් කියවන්න