ජෙන්ටියන් රැවුල

වඩාත්ම ජනප්‍රිය ජෙන්ටියන් වර්ග තෝරා ගැනීමකි

ජෙන්ටියන් (ජෙන්ටියා නා) - බොහෝ පැති පැල, ඒවායේ විශාල මල් වල වර්ණය කැපී පෙනේ. පළපුරුදු Gardeners පවා පුදුමයට පත් කළ හැකිය. ජෙන්ටියන් යනු ජෙන්ටියන් පවුලට අයත් වාර්ෂික හා බහු වාර්ෂික ශාක සමූහයකි. මෙම ශාකයේ විශේෂ 400 ක් පමණ ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධයි.
තව දුරටත් කියවන්න