ප්රවර්ගය ගවයන් තර කර ගැනීම

තරබාරු කිරීම සඳහා වැඩෙන ගොනුන්ගේ විශේෂාංග: පැටවුන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද
ගවයන් තර කර ගැනීම

තරබාරු කිරීම සඳහා වැඩෙන ගොනුන්ගේ විශේෂාංග: පැටවුන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද

බොහෝ සාමනේර ගොවීන්ට මස් සඳහා පැටවුන් වගා කිරීම ඉතා කරදරකාරී හා මිල අධික බව පෙනෙන්නට තිබුණත්, ඔබ මෙම ක්‍රියාවලිය නිසි ලෙස සංවිධානය කරන්නේ නම්, නිවාස හා සත්ව ආහාර සඳහා වන අවශ්‍යතා සපුරාලමින්, නිවසේදී මස් සඳහා ගොනුන් බෝ කිරීම ආර්ථික දෘෂ්ටි කෝණයකින් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ගවයන් තර කර ගැනීම

තරබාරු කිරීම සඳහා වැඩෙන ගොනුන්ගේ විශේෂාංග: පැටවුන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද

බොහෝ සාමනේර ගොවීන්ට මස් සඳහා පැටවුන් වගා කිරීම ඉතා කරදරකාරී හා මිල අධික බව පෙනෙන්නට තිබුණත්, ඔබ මෙම ක්‍රියාවලිය නිසි ලෙස සංවිධානය කරන්නේ නම්, නිවාස හා සත්ව ආහාර සඳහා වන අවශ්‍යතා සපුරාලමින්, නිවසේදී මස් සඳහා ගොනුන් බෝ කිරීම ආර්ථික දෘෂ්ටි කෝණයකින් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න