ප්රවර්ගය ගල් කැට වර්ග

ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය දෙමින්: වගා කිරීම
ගල් කැට වර්ග

ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය දෙමින්: වගා කිරීම

මල් ඇඳක්, කන්දක් හෝ තෝරාගත් ප්‍රදේශයක දීප්තිමත් ස්ථානයක් මෙන් පැතිරී ඇති බව පෙනෙන මනරම් මල් කාපට් එකක් ඔබේ අවධානයට ලක් වූයේ නම්, බොහෝ දුරට ඔබ දත ගල් කැටයක් අසත්‍යයක් දකිනු ඇත. අව්‍යාජ, සෙවන-ආදරණීය, අවිනිශ්චිත, හිම-ප්‍රතිරෝධී සාරවත් සැරසිලි බහු වාර්ෂික. උද්භිද විද්‍යාත්මක විස්තරය ශාකසාර ශාකය රයිසෝම මත රිංගයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ගල් කැට වර්ග

ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය දෙමින්: වගා කිරීම

මල් ඇඳක්, කන්දක් හෝ තෝරාගත් ප්‍රදේශයක දීප්තිමත් ස්ථානයක් මෙන් පැතිරී ඇති බව පෙනෙන මනරම් මල් කාපට් එකක් ඔබේ අවධානයට ලක් වූයේ නම්, බොහෝ දුරට ඔබ දත ගල් කැටයක් අසත්‍යයක් දකිනු ඇත. අව්‍යාජ, සෙවන-ආදරණීය, අවිනිශ්චිත, හිම-ප්‍රතිරෝධී සාරවත් සැරසිලි බහු වාර්ෂික. උද්භිද විද්‍යාත්මක විස්තරය ශාකසාර ශාකය රයිසෝම මත රිංගයි.
තව දුරටත් කියවන්න