ප්රවර්ගය මධ්යම තීරු සඳහා ඇපල් ගස්

මැද පටිය සඳහා ඇපල් ගස් වර්ග - මී පැණි හිරු ආශ්චර්යය
මධ්යම තීරු සඳහා ඇපල් ගස්

මැද පටිය සඳහා ඇපල් ගස් වර්ග - මී පැණි හිරු ආශ්චර්යය

සමහර විට ඇපල් වල මිහිරි ඇඹුල් රසයට අකමැති පුද්ගලයෙක් නැත. ඇපල් ගෙඩියක් ඉතා පැරණි පලතුරක් වන අතර එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම fruit ලය බොහෝ සුරංගනා කතා හා මිථ්‍යාවන්ට සම්බන්ධ වන අතර එය ආදම් සහ ඒවගේ පළමු බයිබලානුකුල පුරාවෘත්තයෙන් ආරම්භ වේ. බොහෝ ජනප්‍රවාදවල දක්නට ලැබෙන ඇපල් ගෙඩියක් මිථ්‍යා හා අපූරු පලතුරක් බවට පත්ව ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මධ්යම තීරු සඳහා ඇපල් ගස්

මැද පටිය සඳහා ඇපල් ගස් වර්ග - මී පැණි හිරු ආශ්චර්යය

සමහර විට ඇපල් වල මිහිරි ඇඹුල් රසයට අකමැති පුද්ගලයෙක් නැත. ඇපල් ගෙඩියක් ඉතා පැරණි පලතුරක් වන අතර එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම fruit ලය බොහෝ සුරංගනා කතා හා මිථ්‍යාවන්ට සම්බන්ධ වන අතර එය ආදම් සහ ඒවගේ පළමු බයිබලානුකුල පුරාවෘත්තයෙන් ආරම්භ වේ. බොහෝ ජනප්‍රවාදවල දක්නට ලැබෙන ඇපල් ගෙඩියක් මිථ්‍යා හා අපූරු පලතුරක් බවට පත්ව ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න