ප්රවර්ගය හයිඩ්රේන්ගා වත්ත

හයිඩ්‍රේන්ජා නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද, ප්‍රයෝජනවත් ඉඟි
හයිඩ්රේන්ගා වත්ත

හයිඩ්‍රේන්ජා නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද, ප්‍රයෝජනවත් ඉඟි

හෝර්ටෙන්සියා (ලතින් නම - හයිඩ්‍රේන්ජා) ශාක විශේෂ 30 සිට 100 දක්වා ඇත. ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ, ඇමරිකාවේ, හිමාලයෙහි, නැගෙනහිර සහ දකුණු ආසියාවේ හයිඩ්‍රේන්ජා බහුලව දක්නට ලැබේ. උද්‍යාන හයිඩ්‍රේන්ජා, උයනේ ස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න වැඩි වැඩියෙන්, ගෙවතු වගාකරුවන්, පළතුරු පැළෑටි සමඟ හයිඩ්‍රේන්ජා වැනි විසිතුරු පඳුරු සහිත ප්‍රදේශ අලංකාර කරති.

තව දුරටත් කියවන්න
හයිඩ්රේන්ගා වත්ත

හයිඩ්‍රේන්ජා නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද, ප්‍රයෝජනවත් ඉඟි

හෝර්ටෙන්සියා (ලතින් නම - හයිඩ්‍රේන්ජා) ශාක විශේෂ 30 සිට 100 දක්වා ඇත. ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ, ඇමරිකාවේ, හිමාලයෙහි, නැගෙනහිර සහ දකුණු ආසියාවේ හයිඩ්‍රේන්ජා බහුලව දක්නට ලැබේ. උද්‍යාන හයිඩ්‍රේන්ජා, උයනේ ස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න වැඩි වැඩියෙන්, ගෙවතු වගාකරුවන්, පළතුරු පැළෑටි සමඟ හයිඩ්‍රේන්ජා වැනි විසිතුරු පඳුරු සහිත ප්‍රදේශ අලංකාර කරති.
තව දුරටත් කියවන්න