ප්රවර්ගය කිෂ්මිස් විකිරණ

"කිෂ්මිෂ්": හොඳම ප්රභේද
කිෂ්මිස් විකිරණ

"කිෂ්මිෂ්": හොඳම ප්රභේද

මිදි මුද්දරප්පලම් දීර් time කාලයක් තිස්සේ ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර, බොහෝ දුරට එය ස්වාභාවික විකෘතියක ප්‍රති result ලයක් වන අතර එය චුබුකොව් (ශාකමය ප්‍රජනනය) ආධාරයෙන් සවි කර ඇත. පසුකාලීනව මෙම මිදි තෝරාගත් අතර එමඟින් de න සංවර්ධිත බීජ සමඟ බොහෝ ප්‍රභේද බිහි විය. පාරිභෝගිකයින් යනු මුද්දරප්පලම් වල ජනප්‍රිය ප්‍රභේද වන අතර එහි සීනි ප්‍රමාණය 20% ට නොඅඩු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කිෂ්මිස් විකිරණ

"කිෂ්මිෂ්": හොඳම ප්රභේද

මිදි මුද්දරප්පලම් දීර් time කාලයක් තිස්සේ ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර, බොහෝ දුරට එය ස්වාභාවික විකෘතියක ප්‍රති result ලයක් වන අතර එය චුබුකොව් (ශාකමය ප්‍රජනනය) ආධාරයෙන් සවි කර ඇත. පසුකාලීනව මෙම මිදි තෝරාගත් අතර එමඟින් de න සංවර්ධිත බීජ සමඟ බොහෝ ප්‍රභේද බිහි විය. පාරිභෝගිකයින් යනු මුද්දරප්පලම් වල ජනප්‍රිය ප්‍රභේද වන අතර එහි සීනි ප්‍රමාණය 20% ට නොඅඩු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න