ප්රවර්ගය අර්බාත්

අපි අලුත්වැඩියා raspberries වඩාත් ජනප්රිය වර්ග සමඟ අපි හොඳින් දැන හඳුනා ගන්නෙමු
අර්බාත්

අපි අලුත්වැඩියා raspberries වඩාත් ජනප්රිය වර්ග සමඟ අපි හොඳින් දැන හඳුනා ගන්නෙමු

පුනරාවර්තනය යනු එක් වැඩෙන සමයකදී ශාක කිහිප වතාවක්ම පිපෙන සහ bear ල දැරීමට ඇති හැකියාවයි. එහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය වන්නේ වාර්ෂික සහ ද්විවාර්ෂික අංකුර වල bear ල දැරීමේ හැකියාවයි. වර්ධනයේ දෙවන වසර තුළ අතිරික්ත රාස්ප්බෙරි පලතුරු නොවේ. ඔබ දන්නවාද? පුනරුත්ථාපන රාස්ප්බෙරි ප්‍රභේදවල බෙරි මෙම බෙරී වල සුපුරුදු ප්‍රභේදවලට වඩා තරමක් ඇඹුල් ය.

තව දුරටත් කියවන්න
අර්බාත්

අපි අලුත්වැඩියා raspberries වඩාත් ජනප්රිය වර්ග සමඟ අපි හොඳින් දැන හඳුනා ගන්නෙමු

පුනරාවර්තනය යනු එක් වැඩෙන සමයකදී ශාක කිහිප වතාවක්ම පිපෙන සහ bear ල දැරීමට ඇති හැකියාවයි. එහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය වන්නේ වාර්ෂික සහ ද්විවාර්ෂික අංකුර වල bear ල දැරීමේ හැකියාවයි. වර්ධනයේ දෙවන වසර තුළ අතිරික්ත රාස්ප්බෙරි පලතුරු නොවේ. ඔබ දන්නවාද? පුනරුත්ථාපන රාස්ප්බෙරි ප්‍රභේදවල බෙරි මෙම බෙරී වල සුපුරුදු ප්‍රභේදවලට වඩා තරමක් ඇඹුල් ය.
තව දුරටත් කියවන්න