"ව්ලැඩිමිරෙට්ස්"

ට්‍රැක්ටරය ටී -25 භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ, එහි තාක්ෂණික ලක්ෂණ

ටී -25 ට්‍රැක්ටරය යනු රෝද සහිත ට්‍රැක්ටරයකි. ට්‍රැක්ටරය අන්තර් පේළි වගා කිරීම හා ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා අදහස් කරන ලදී. ඔබ දන්නවාද? ට්‍රැක්ටරය දැන් ලබා ගත හැකිය. "ව්ලැඩිමීර්" නිෂ්පාදනයේ ඉතිහාසය ටී -25 "ව්ලැඩිමිරෙට්ස්" ට්‍රැක්ටරයේ ඉතිහාසය 1966 දී ආරම්භ විය.

තව දුරටත් කියවන්න