ප්රවර්ගය සයිබීරියාව සඳහා වම්බටු වර්ග

සයිබීරියාවේ වර්ධනය සඳහා හොඳම බෙහෙත් වර්ග
සයිබීරියාව සඳහා වම්බටු වර්ග

සයිබීරියාවේ වර්ධනය සඳහා හොඳම බෙහෙත් වර්ග

ඉතා උසස් කැලරි නොමැති ඩිඕ වම්බටු එළවළු බොහෝ ප්රයෝජනවත් ද්රව්ය සහ ප්රයෝජනවත් ගුණ අඩංගු වේ. මීට පෙර, වම්බටු ගැන සඳහන් කිරීමේදී, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දකුණ සමඟ ඇසුරු කළහ, තාපය. සියල්ලට පසු, මෙම පලතුර තාපගතික කොපමණ දැයි සියලු දෙනා දනිති. එහෙත්, දැනටමත් පසුගිය ශතවර්ෂයේ දෙවන භාගයේ දී, මධ්‍යම රුසියාවේ සහ සයිබීරියාවේ Gardeners පවා ඒවා වගා කිරීමට පටන් ගත්හ.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිබීරියාව සඳහා වම්බටු වර්ග

සයිබීරියාවේ වර්ධනය සඳහා හොඳම බෙහෙත් වර්ග

ඉතා උසස් කැලරි නොමැති ඩිඕ වම්බටු එළවළු බොහෝ ප්රයෝජනවත් ද්රව්ය සහ ප්රයෝජනවත් ගුණ අඩංගු වේ. මීට පෙර, වම්බටු ගැන සඳහන් කිරීමේදී, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දකුණ සමඟ ඇසුරු කළහ, තාපය. සියල්ලට පසු, මෙම පලතුර තාපගතික කොපමණ දැයි සියලු දෙනා දනිති. එහෙත්, දැනටමත් පසුගිය ශතවර්ෂයේ දෙවන භාගයේ දී, මධ්‍යම රුසියාවේ සහ සයිබීරියාවේ Gardeners පවා ඒවා වගා කිරීමට පටන් ගත්හ.
තව දුරටත් කියවන්න