ඕර්චිඩ් ආර්යා ස්ලිප්පර්

පාවහන් සපත්තු රැකබලා ගැනීම සඳහා ඉහළම උපදෙස්

ඕකිඩ් පවුලේ මල් ජනේල මත පමණක් නොව උයනේ ද වගා කළ හැකිය. මෙම කාර්යය සඳහා සිකුරු සපත්තු වඩාත් සුදුසු වන අතර රෝපණ හා රැකවරණයෙහි ප්‍රජනන ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ වැඩිදුර ඉගෙන ගනු ඇත. උද්‍යාන කාන්තාවගේ සපත්තුව මූලික වශයෙන් සංලක්ෂිතව ඇත්තේ එහි පුදුමාකාර මල් වල ව්‍යුහයෙනි.

තව දුරටත් කියවන්න