ප්රවර්ගය මෙඩ්වෙඩ්කා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේදී මෙඩ්වෙඩ්කා සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද, ඉගෙනීමේ ක්‍රම
මෙඩ්වෙඩ්කා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේදී මෙඩ්වෙඩ්කා සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද, ඉගෙනීමේ ක්‍රම

ගිම්හාන ගෘහයේ ශාක වියළී යන විට, නිතිපතා ජලය දැමුවද, හේතුව වලසා බවට ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇත. මෙඩ්වෙඩ්කා යනු භයානක පළිබෝධයක් වන අතර එය බෝගයට සැලකිය යුතු ලෙස හානි කළ හැකි අතර බහු වාර්ෂික ශාක විනාශ කරයි. මෙම භූගත පදිංචිකරුවෝ තරුණ රිකිලි සහ වැඩිහිටි ශාකවල මුල් නරක් වන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ මරණයට හේතු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
මෙඩ්වෙඩ්කා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේදී මෙඩ්වෙඩ්කා සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද, ඉගෙනීමේ ක්‍රම

ගිම්හාන ගෘහයේ ශාක වියළී යන විට, නිතිපතා ජලය දැමුවද, හේතුව වලසා බවට ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇත. මෙඩ්වෙඩ්කා යනු භයානක පළිබෝධයක් වන අතර එය බෝගයට සැලකිය යුතු ලෙස හානි කළ හැකි අතර බහු වාර්ෂික ශාක විනාශ කරයි. මෙම භූගත පදිංචිකරුවෝ තරුණ රිකිලි සහ වැඩිහිටි ශාකවල මුල් නරක් වන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ මරණයට හේතු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න