ප්රවර්ගය බහු වාර්ෂික මල්

බහු වාර්ෂික තාරකා වල හොඳම ප්‍රභේද පිළිබඳ විස්තරය
බහු වාර්ෂික මල්

බහු වාර්ෂික තාරකා වල හොඳම ප්‍රභේද පිළිබඳ විස්තරය

Asters - මල් පාත්ති සහ මල් පාත්ති වල වඩාත් ජනප්රිය හා ප්රසිද්ධ මල් වලින් එකක්. සරත් සෘතුවේ මැද භාගය වන තුරුම එය වර්ණවත් කරමින් ගිම්හානය පුරාම පිපෙන බව ඇස්ට්‍රා ආදරය කරයි. ඇල්පයින් ඇස්ටර් ප්‍රභේද ඇල්පයින් ඇස්ටර් යනු මැයි මාසයේ වර්ණ කෝලාහලයකින් ඇස සතුටු කිරීමට පටන් ගන්නා මුල් සපුෂ්ප ශාකයකි. මෙම තාරකාවේ ප්‍රභේද අඩු, සෙන්ටිමීටර 40 ක් දක්වා වන අතර, බොහෝ විට ඩේසි වලට සමාන වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බහු වාර්ෂික මල්

බහු වාර්ෂික තාරකා වල හොඳම ප්‍රභේද පිළිබඳ විස්තරය

Asters - මල් පාත්ති සහ මල් පාත්ති වල වඩාත් ජනප්රිය හා ප්රසිද්ධ මල් වලින් එකක්. සරත් සෘතුවේ මැද භාගය වන තුරුම එය වර්ණවත් කරමින් ගිම්හානය පුරාම පිපෙන බව ඇස්ට්‍රා ආදරය කරයි. ඇල්පයින් ඇස්ටර් ප්‍රභේද ඇල්පයින් ඇස්ටර් යනු මැයි මාසයේ වර්ණ කෝලාහලයකින් ඇස සතුටු කිරීමට පටන් ගන්නා මුල් සපුෂ්ප ශාකයකි. මෙම තාරකාවේ ප්‍රභේද අඩු, සෙන්ටිමීටර 40 ක් දක්වා වන අතර, බොහෝ විට ඩේසි වලට සමාන වේ.
තව දුරටත් කියවන්න