ප්රවර්ගය අග චෙරි

ප්‍රමාද වී ඉදුණු තම අස්වන්න වර්ග. විස්තරය, සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ
අග චෙරි

ප්‍රමාද වී ඉදුණු තම අස්වන්න වර්ග. විස්තරය, සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

ඕනෑම මිහිරි චෙරි පෙම්වතියක් සිහිනය පුරාම අවුරුද්ද පුරා බෙරි මත මංගල්ය පැවැත්වීමයි. නැතහොත් අවම වශයෙන් බෙරි වල ආයු කාලය දීර් extend කරන්න. නමුත් දිගු රාක්කයක් සහිත විවිධත්වයක් තෝරා නොගැනීම වඩාත් සුදුසු වන අතර, එහි ඉදෙමින් පවතින කාල පරිච්ඡේදයේ මිහිරි චෙරි රෝපණය කරන්න. මේ අනුව, මුල් මිහිරි චෙරි ගසේ සිට බෙරි දිගු කලක් තිස්සේ ඉරී ගොස්, බැංකු තුළ කන්න සහ රෝල් කරන ලද පසු, පසුව ඒවා ඉදවීමට පටන් ගනී.

තව දුරටත් කියවන්න
අග චෙරි

ප්‍රමාද වී ඉදුණු තම අස්වන්න වර්ග. විස්තරය, සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

ඕනෑම මිහිරි චෙරි පෙම්වතියක් සිහිනය පුරාම අවුරුද්ද පුරා බෙරි මත මංගල්ය පැවැත්වීමයි. නැතහොත් අවම වශයෙන් බෙරි වල ආයු කාලය දීර් extend කරන්න. නමුත් දිගු රාක්කයක් සහිත විවිධත්වයක් තෝරා නොගැනීම වඩාත් සුදුසු වන අතර, එහි ඉදෙමින් පවතින කාල පරිච්ඡේදයේ මිහිරි චෙරි රෝපණය කරන්න. මේ අනුව, මුල් මිහිරි චෙරි ගසේ සිට බෙරි දිගු කලක් තිස්සේ ඉරී ගොස්, බැංකු තුළ කන්න සහ රෝල් කරන ලද පසු, පසුව ඒවා ඉදවීමට පටන් ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න