ප්රවර්ගය ලෙමන්

නිවසේදී "Limoncello" මත්පැන් ආහාර පිසීමට කෙසේද
ලෙමන්

නිවසේදී "Limoncello" මත්පැන් ආහාර පිසීමට කෙසේද

ගිම්හානය යනු සිසිල් බීම සඳහා කාලයයි, ශක්තිමත් ඒවා පවා. වඩාත් ජනප්රිය මත්පැන් ඉතාලි "Limoncello" යනු අතිශයින්ම ප්රබෝධමත් වන මත්පැන් වර්ගයක් වන අතර, එය නිවසේදී පානය කිරීමට හැකි දැයි දැන ගැනීමට එය දුෂ්කර නොවනු ඇත. විස්තරය "Limoncello" - ඉතාලියේ වඩාත්ම ජනප්රිය බීම අතුරින් එකකි.

තව දුරටත් කියවන්න
ලෙමන්

ගෘහස්ථව වැඩීම සඳහා හොඳම ලෙමන් වර්ග

ආහාරයට ගත් පලතුරුවලින් ඇටකටු බිමට ඇලවීමෙන් ඔබට නිවසේදී ලෙමන් ගෙඩියක් ලබා ගත හැකිය. නමුත් නිවර්තන කලාපයෙන් අප වෙත පැමිණි සංස්කෘතිය එතරම් පහසු නැත, එයට යම් කොන්දේසි සහ විධිමත් සත්කාර අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සපයයි පැඟිරි බහු වාර්ෂික ප්‍රභේද දෝෂ රහිතව තෝරා ගැනීම. සියළුම පවුලේ අයට විදේශීය පලතුරු ලබා දීම සඳහා ගස් කිහිපයක් ප්‍රමාණවත්ය.
තව දුරටත් කියවන්න
ලෙමන්

නිවසේදී "Limoncello" මත්පැන් ආහාර පිසීමට කෙසේද

ගිම්හානය යනු සිසිල් බීම සඳහා කාලයයි, ශක්තිමත් ඒවා පවා. වඩාත් ජනප්රිය මත්පැන් ඉතාලි "Limoncello" යනු අතිශයින්ම ප්රබෝධමත් වන මත්පැන් වර්ගයක් වන අතර, එය නිවසේදී පානය කිරීමට හැකි දැයි දැන ගැනීමට එය දුෂ්කර නොවනු ඇත. විස්තරය "Limoncello" - ඉතාලියේ වඩාත්ම ජනප්රිය බීම අතුරින් එකකි.
තව දුරටත් කියවන්න