පැළ

සුදු ෂිටිම් වගා කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම

ඇකේසියා ගිම්හාන නිවැසියන්ගේ සහ ගෙවතු හිමියන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නේ එහි විවෘත වැඩ බහු-ස්ථර ඔටුන්න, අලංකාර මල් හා සියුම් සුවඳයි. බොහෝ අය ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ එවැනි ප්රාතිහාර්යයක් වගා කිරීමට අවශ්ය වේ. මාර්ගය වන විට, එය තරමක් සරලයි - විශේෂයෙන් දැනටමත් පළපුරුදු ගිම්හාන පදිංචිකරුවන් සඳහා. මෙම ව්‍යාපාරයට අළුත් අය සඳහා, සුදු ෂිටිම් වර්ධනය සඳහා කෘෂි තාක්‍ෂණික නීති පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් අපි ඉදිරිපත් කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න