ප්රවර්ගය මිදි වර්ග පැව්ලොව්ස්කි

මිදි භෝග ආධුනික තෝරා ගැනීමේ ජයග්‍රහණ: ප්‍රභේද ඊ.ජී. පව්ලොව්ස්කි
මිදි වර්ග පැව්ලොව්ස්කි

මිදි භෝග ආධුනික තෝරා ගැනීමේ ජයග්‍රහණ: ප්‍රභේද ඊ.ජී. පව්ලොව්ස්කි

මිදි පංකා හොඳ මිදි ප්‍රභේදයක් සොයා ගැනීමට පමණක් නොව, ඒවා වැඩිදියුණු කිරීමටත්, පඳුරු වල ස්ථායිතාව සහ බෝගයේ ගුණාත්මකභාවය හොඳම දර්ශකයන් වෙත ගෙන ඒමටත් උත්සාහ කරයි. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.

තව දුරටත් කියවන්න
මිදි වර්ග පැව්ලොව්ස්කි

මිදි භෝග ආධුනික තෝරා ගැනීමේ ජයග්‍රහණ: ප්‍රභේද ඊ.ජී. පව්ලොව්ස්කි

මිදි පංකා හොඳ මිදි ප්‍රභේදයක් සොයා ගැනීමට පමණක් නොව, ඒවා වැඩිදියුණු කිරීමටත්, පඳුරු වල ස්ථායිතාව සහ බෝගයේ ගුණාත්මකභාවය හොඳම දර්ශකයන් වෙත ගෙන ඒමටත් උත්සාහ කරයි. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.
තව දුරටත් කියවන්න