ප්රවර්ගය ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ජයග්රහණය
ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ජයග්රහණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ තාපයට ආදරය කරන ශාක වලට අයත් වන අතර වඩාත් දරුණු දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ නොනැසී පැවතිය හැකිය යන අදහස අප සැවොම පුරුදු වී සිටිමු. නමුත් විද්‍යා scientists යින්ගේ උත්සාහයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, උතුරු ට්‍රයම්ෆ් ප්‍රභේදය දර්ශනය වූ අතර එයින් වාසි ගණනාවක් ඇත. අපි ඔවුන් ගැන කතා කරමු. විස්තරය ගිම්හාන උද්‍යානයට ගොස් නැවුම්, ඉදුණු, ඉස්ම සහිත ඇප්රිකොට් ඇටයේ තහඩුවක් සමඟ තමන්ගේම බිම් කැබැල්ලකින් සහ ඔවුන්ගේම උත්සාහයෙන් ආපසු පැමිණීම කොතරම් හොඳද!

තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ජයග්රහණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ තාපයට ආදරය කරන ශාක වලට අයත් වන අතර වඩාත් දරුණු දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ නොනැසී පැවතිය හැකිය යන අදහස අප සැවොම පුරුදු වී සිටිමු. නමුත් විද්‍යා scientists යින්ගේ උත්සාහයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, උතුරු ට්‍රයම්ෆ් ප්‍රභේදය දර්ශනය වූ අතර එයින් වාසි ගණනාවක් ඇත. අපි ඔවුන් ගැන කතා කරමු. විස්තරය ගිම්හාන උද්‍යානයට ගොස් නැවුම්, ඉදුණු, ඉස්ම සහිත ඇප්රිකොට් ඇටයේ තහඩුවක් සමඟ තමන්ගේම බිම් කැබැල්ලකින් සහ ඔවුන්ගේම උත්සාහයෙන් ආපසු පැමිණීම කොතරම් හොඳද!
තව දුරටත් කියවන්න