යුපෝර්බියා

යුෆෝර්බියා: ප්‍රතිලාභ සහ හානිය

යුෆෝර්බියා යනු සෑම මහද්වීපයකම පාහේ වැඩෙන බහු වාර්ෂික ශාකයකි. මෙම ශාකය වර්ග දහසකට අධික ප්රමාණයක් පවතී. ශාකයේ කඳන් සහ කොළ කිරි වලට සමාන white න සුදු යුෂ වලින් පුරවා ඇති නිසා "ස්පර්ජ්" ශාකය යන නම ලැබුණි. යුෆෝර්බියා වෙතින් කිරි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග යුෆෝර්බියා වෙතින් පැණි නිශ්චිත රසය හා අසාමාන්‍ය සුවඳක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න